Dit zijn wij

Op deze pagina treft u informatie aan over wie Kindercentrum De Kleine Prins is: onze identiteit, onze openingstijden, vakanties, etc.

Identiteit

Onze identiteit is in de statuten van Stichting Christelijk Kindercentrum ‘De Kleine Prins’ als volgt omschreven.

Doel en Grondslag

Artikel 2

1) De stichting heeft ten doel het bieden van kinderopvang en het bevorderen van de ontwikkeling van kinderen, in de leeftijd van nul tot 13 jaar, door hen in groepsverband onder deskundige leiding met leeftijdsgenoten te laten spelen op een manier die bij hun ontwikkelingsfase en behoefte past, en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Als grondslag bij de verwezenlijking van dit doel hanteert de stichting de Bijbel en de daarop gebaseerde levensovertuiging van de leiding. 

2) De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door;

a) Het (doen) oprichten en of stichten, inrichten, instandhouden en exploiteren van een of meerdere kindercentra te Delft en/of andere voorzieningen voor de uitvoering van haar taken, waaronder begrepen het bieden van verantwoorde faciliteiten en opvang van kinderen in de leeftijd van nul tot 13 jaar;

b) regelmatig overleg met ouders en verzorgers van de kinderen die het/de kindercentrum/kindercentra bezoeken;

c) het geven van voorlichting en adviezen in het algemeen, zoals door het uitgeven of doen uitgeven van publicaties, en in het bijzonder aan de ouders en verzorgers van de kinderen die het/de kindercentrum/kindercentra bezoeken, voor zover daar bij de desbetreffende ouders en verzorgers behoefte aan is;

d) het plegen van overleg en onderhouden van contact met organisatie, overheidsinstanties, instellingen en personen, met een soortgelijk of aanverwant doel dan wel die door hun werk in aanraking komen met de in artikel 2 lid 1 bedoelde kinderen en geïnteresseerd zijn in het doel van de stichting;

e) het aantrekken en aanstellen van een betrokken en (ervarings)deskundige leiding met een op de Bijbel gebaseerde levensovertuiging;

f) alle overige middelen, die voor het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.

Pedagogisch beleidsplan

Kindercentrum ‘De Kleine Prins’ werk met een pedagogisch beleidsplan. Dit pedagogisch beleidsplan beschrijft de werkwijze van de leidsters van Kindercentrum ‘De Kleine Prins’. Het is ontstaan in de praktijk door ons af te vragen wat, hoe en waarom we op een bepaalde manier handelen. Het beleidsplan is bedoeld voor iedereen die op wat voor manier dan ook werkzaam is binnen het Kindercentrum, als ook de ouders/verzorgers van de kinderen. Daarnaast is het een officieel document, dat ingezien kan worden door verschillende instanties als de gemeente Delft of de GGD.

Verder is het pedagogisch beleid van belang om:
· de ouders en leidsters bekend te maken met verschillende regels en normen
binnen het Kindercentrum
· een vaste richtlijn te hebben voor het inwerken van nieuwe leidsters.
· bij problemen en/of onbespreekbare misverstanden terug te kunnen grijpen op
de vastgestelde en vastgelegde regels en normen.
· verantwoording af te leggen tegenover verschillende instanties. 

U kunt het plan hier downloaden.

Veiligheid en gezondheidsbeleid

Op basis van de Wet kinderopvang is per 1 januari 2018 verplicht om op elke locatie een veiligheid & gezondheidsbeleid te hebben. Het doel van het beleid is om kinderen, medewerkers en ouders een veilige en gezonde speel- en leefomgeving te bieden waarbij eventuele risico’s tot een minimum beperkt worden. Het beleid wordt continue geactualiseerd en bijgewerkt. Ons veiligheid- en gezondheidsbeleid is hier te downloaden.

GGD Inspectierapporten

Hier vindt u het inspectierapport van de GGD van 2018, met het aanvullende rapport wat begin 2019 is verschenen.

Locatie

Kindercentrum ‘De Kleine Prins’ is gevestigd in één van de lokalen van de Prins Mauritsschool, Nassaulaan 54-56 te Delft.
Het Kindercentrum is alleen tijdens de openingstijden te bereiken op 06-18156345.

Buiten openingstijden van de Kindercentrum kunt u bellen of mailen met Annemarie Woudstra, telefoonnummer 06-23814814 of e-mailen: info@kcdekleineprins.nl.

Openingstijden

Het kindercentrum is geopend op maandag- , dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend.

De ochtenden beginnen om 8:30 uur en eindigen om 12:30 uur. De kinderen mogen gebracht worden tussen 8:30 uur en 9:00 uur en opgehaald tussen 12:00 uur en 12:30 uur.
Wij verzoeken u bij verhindering uw kind af te melden voor 9:30 uur op telefoonnummer 06-18156345.

Aantal leidsters dat per ochtend aanwezig is
In overeenstemming met de Wet Kinderopvang zullen er per ochtend twee gediplomeerde leidsters aanwezig zijn in de peutergroep. De groep zal uit maximaal 16 peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar bestaan. De leidsters zijn gediplomeerd volgens de CAO Kinderopvang.

Personeel

Bestuur

Jerney Jansen (voorzitter)
Marieke Roest (secretaris)
Lennard Goedhart (penningmeester)

Beloningsbeleid:

Het bestuur van de stichting ontvangt geen beloning

Het personeel van de stichting (de leidsters) ontvangt een marktconform salaris voor haar werkzaamheden t.b.v. de activiteiten van het kindercentrum.

De Prins Mauritsschool heeft een aantal studiedagen; wij zijn dan wel geopend.

Klachtenprocedure

Wanneer er sprake is van een klacht, kan deze eerst kenbaar gemaakt worden bij de betreffende persoon of personen binnen de organisatie om zo te proberen in gezamenlijk overleg de problemen op te lossen. Hiervoor is in eerste instantie de leidster en in tweede instantie het bestuur aanspreekpunt. Wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kan de klacht worden ingediend bij de klachtencommissie. Download hier het interne klachtenreglement en hier het klachtenformulier. Het is ook mogelijk uw klacht direct in te dienen bij de klachtencommissie.  

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ouders